۱۴ مهر ماه سال ۱۳۲۰ خورشیدی (۶ اکتبر۱۹۴۱) در تهران اعلام شد که شورای وزیران دولت وقت در آخرین جلسه خود نرخ برابری دلار را به ۳۵ ریال افزایش داده است.  دلیل این افزایش وقوع تورم پولی در پی انتشار اسکناس آن بود. دلار در سه دهه ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ حدود هفت تومان و تقریبا ثابت بود.