۱۶ تیر ۱۳۲۱ استاندار خراسان در گزارشی به آگاهی سهیلی، نخست‌وزیر وقت ایران رساند که سرکنسول شوروی فهرستی از چهارده تن از شهروندان دولت‌های محور جنگ جهانی را که در خراسان زندگی می‌کنند به وی داده‌ و درخواست اخراج آنها را کرده است. از این گروه دو نفر تبعه سوئیس و دیگری یک پروفسور آلمانی مدیر بیمارستان شاهرضا بوده است.

 منبع: نامه استاندار خراسان به نخست‌وزیر ۱۶ تیر ۱۳۲۱