قیامی که از سال ۱۹۱۰ علیه رژیم دیکتاتوری پورفیریو دیاز آغاز شد. او به‌دلیل نقش موثری که در جریان انقلاب داشت به یکی از قهرمانان ملی مکزیک بدل شد و به همین دلیل جنبش انقلابی را که از ایالت چیاپاس مکزیک آغاز شد، به احترام او زاپاتیستا یا زاپاتیستاس می‌خوانند. در ۹ آوریل ۱۹۱۹ یکی از اعضای دولت، زاپاتا را برای دیداری دوستانه دعوت کرد و زاپاتا با شنیدن پیغام به راه افتاد اما در بدو ورود به مکان ملاقات هدف گلوله نظامیان در کمین، قرار گرفت و کشته شد.  از جمله گزین گویه‌های مشهور او این است: ایستاده مردن بهتر از زندگی کردن روی دو زانو است.