مدارس آلیانس اسرائیلی از دیگر مدارس مذهبی نوین بود. این مدارس فرانسوی زبان شاخه‌ای از آلیانس جهانی اسرائیلی به حساب آمده و مرکز آن در پاریس بود. موسسان آن هدف خود را همدردی با یهودیان و جلوگیری از آزار آنها اعلام کردند. اجازه تاسیس این مدرسه توسط ناصرالدین شاه و در سفر وی به فرنگ صادر شد. تفاوت مدرسه آلیانس اسرائیلی با دیگر مدارس مذهبی فرنگی از جمله لازاریست‌ها در این بود که یهودیان این مدارس قصد تبلیغ یا بهره‌برداری از دین را به علت ممنوعیت تبلیغ دینی و گرویدن به دین یهود برای غیریهودیان نداشتند. بنابراین یهودیان این مدارس بیشتر در پی بهبود وضعیت اقلیت دینی خود بودند. ضمنا  برنامه‌های درسی مدارس آلیانس فرانسوی و یهودیان تفاوتی نداشت.