گفته شده که از وظایف مهم تلگرافچی‌ها، خبرگزاری بوده است. عباس میرزای ملک‌آرا در این باره می‌نویسد: «تلگرافچیان ایران مامورند اخبار ولایات را هفته‌ای دو روز به تهران بفرستند...» و در باب مخالفت درباریان با حاج میرزا حسین‌خان سپهسالار می‌نویسد: «...مخبرالدوله متعهد شد روزنامه‌های تلغرافی از ولایات متضمن شکایت از او پی در پی برساند... و چون سپهسالار به حکومت قزوین رفت... مخبرالدوله تلغرافچی قزوین را که زبان خارجه نمی‌دانست معزول نمود و یک نفر که زبان خارجه می‌دانست فرستاد که آنچه او تلغراف کند صورت بدهد... و نظر به اهمیت این موضوع است که شاه اصرار می‌داشت همه تلگراف‌ها را اول خود او ببیند. به‌طوری‌که در زمان صدارت حاج میرزا حسین‌خان سپهسالار چون میرزا محمود قمی خواست راپورت‌های تلگرافی را بدوا به اطلاع میرزاحسین برساند و (این خلاف سلیقه و سیاست ناصرالدین شاه بود) از تلگرافخانه مخصوص به مرکز امر شد که میرزا محمودخان معزول است و به این لحاظ شاه این موسسه را از ارکان سلطنت خود می‌دانست و برای آن اعتبار بسیار قائل بود.»

منبع: حسین محبوبی‌اردکانی، تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.