تاسیس انجمن بلدیه در برخی شهرهای ایران، به شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین نهادهای شهری انجامید. در این میان شهر تبریز به خاطر موقعیت جغرافیایی خاص و وجود اندیشمندان متجدد و مردم معترض به سیاست‌های حکومت یکی از معدود شهرهای موسس انجمن بلدیه در ایران بود. تشکیل انجمن بلدی، نسبت به آنچه از این شهر انتظار می‌رفت با بی‌مهری‌ها و ناملایمتی‌های بسیاری روبه‌رو شد؛ ولی این انجمن توانست بخشی از مشکلات معیشتی و رفاهی مردم را برطرف کند، مانند تنظیم نرخ ارزاق، مرمت کوچه‌ها، خیابان‌ها، اقدامات بهداشتی و درمانی.

منبع: شکل‌گیری و عملکرد انجمن بلدیه تبریز در دوره اول مجلس شورای ملی

نویسندگان: حجت فلاح‌توتکار، محمد بیطرفان