* تشکیل کمیته ویژه حفظ جان امام

* حمله به سرلشکر لطیفی رئیس ژاندارمری

* غرب و جنوب تهران عرصه تظاهرات شدید مردم بود.

* گروهی از همافران دستگیر شدند

* طالقانی: عمال دستگاه می‌خواهند جنجال مذهبی راه بیندازند

* نمایندگان مجلس: تامین جانی نداریم

* رادیو لندن: ایران به سرعت به سوی هرج‌ومرج می‌رود

* تظاهرات و راهپیمایی‌های سراسری در اکثر شهرهای کشور علیه «بختیار» جریان یافت.

* وزارت خارجه آمریکا دستور تخلیه فوری تمامی اتباع آمریکایی از ایران را صادر کرد.