در ۳۰ دسامبر ۱۹۲۲ این جمهوری‌ها اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را ایجاد کردند و در سال‌های بعد سایر جمهوری‌ها به آن پیوستند.تحت قانون اساسی مصوب دهه ۱۹۲۰ و اصلاح‌شده در اکتبر ۱۹۷۷، بنیاد سیاسی اتحاد جماهیر شوروی از جماهیر (شوراهای) نمایندگان خلق تشکیل ‌شد. این شوراها در تمام سطوح سلسله‌مراتب اجرایی حضور داشتند و اتحاد جماهیر تحت نظارت اسمی شورای‌عالی در مسکو قرار ‌گرفت.