مثلا در غیر موقع فصل سال، برای شاه خربزه می‌آوردند. این جماعت تشکیل جلسه می‌دادند و حکیم‌باشی بر روی سرد و گرم بودن یا قابض و مسهل بودن آن نظر می‌داد و منجم هم برای قاچ کردن و خوردن خربزه اسطرلاب می‌انداخت و مورد ساعت سعد و نحس را مطرح می‌کرد. شاه سلطان حسین، پس از سقوط اصفهان و اسارتش، سال‌ها زندانی افغان‌ها بود. در سال ۱۱۰۴ ه. ش خبر رسید که عثمانی‌ها پس از فتح قزوین قصد دارند به اصفهان حرکت کنند و شاه سلطان حسین را دوباره به حکومت برسانند. اشرف افغان با شنیدن این خبر از اصفهان فرار کرد. اشرف کسانی را فرستاد تا شاه سلطان حسین را به قتل برسانند. این‌گونه بود که شاه سلطان حسین در سال ۱۱۰۴ کشته شد و جنازه اش را به شهر قم منتقل کردند.