رحیمی با بیان اینکه مشکل اصلی این استان خشکسالی‌های متمادی در ۱۲ سال گذشته است، افزود: تمهیداتی که برای رفع چالش آب و آبرسانی اندیشیده شده است اجرای طرح استحصال آب دریا به استان فارس است. وی گفت: با سرمایه‌گذاری اولیه بیش از ۴۸۰میلیارد تومان خط انتقال آب از خلیج‌فارس به‌طول ۴۵ کیلومتر از شروع آخرین نقطه گاوبندی منطقه پارسیان برای مصرف صنعت و شرب کشیده خواهد شد.  رحیمی از آبرسانی به شهرستان‌های استان فارس همچون سپیدان، نی‌ریز، داراب، فیروزآباد و آباده و نیز انتقال آب سد رودبال به دو شهرستان فسا و استهبان هم خبر داد.