متروی اصفهان

  • متروی اصفهان به خط د‌وم می‌رسد‌

    د‌نیای‌اقتصاد‌-اصفهان: پس از موفقیت خط اول قطار شهری د‌ر اصفهان، عملیات حفاری د‌ومین خط متروی این شهر آغاز شد‌. قرار است حفاری تونل‌های خط ۲ مترو از د‌و جبهه آغازشد‌ه و د‌ر مید‌ان امام علی (ع) به یکد‌یگر وصل شوند‌، اولین جبهه د‌ر شمال شهر از پایانه زینبیه و د‌یگری د‌ر غرب شهر از کهند‌ژ آغاز می‌شود‌ و د‌ر یک نقطه به هم می‌رسند‌. طول هر یک از این جبهه‌ها حد‌ود‌ ۷ کیلومتر است.
  • خط ۲ متروی اصفهان ۵ ساله اجرایی می‌شود

    دنیای اقتصاد – اصفهان: تفکر ایجاد قطار شهری در اصفهان به زمان احداث ذوب‌آهن در دهه ۱۳۴۰ باز می‌گردد که مطالعه و پیشنهاد نخستین مسیر از طرف مشاور خارجی از فرودگاه بین‌المللی اصفهان به فولاد شهر و ذوب‌آهن مطرح و ارائه شد که هیچ‌گاه این طرح به مرحله اجرا در نیامد.سپس در سال ۱۳۵۵ از سوی مهندسان مشاور سوئدی ولوو مطالعات جامع حمل‌ونقل شهر اصفهان انجام و طرح شبکه قطار شهری سبک و اتوبوس ارائه شد که آن هم بلا استفاده ماند.
  • حمایت از تکمیل متروی اصفهان

    دنیای اقتصاد – اصفهان: جلسه هیات‌مدیره سازمان قطارشهری اصفهان و حومه با حضور اعضای شورای شهر اصفهان در محل ایستگاه انقلاب برگزار شد.
۱

بیشتر