زیرمجموعه‌های سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو): بر اساس گزارش‌های دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۹،  شرکت‌های بورسی زیر مجموعه سرمایه‌گذاری دارویی تامین (به جز شرکت‌های پخش) مجموع مبلغ فروش و سود خالص آنها  به ترتیب مبلغ ۱.۵۸۱ و ۴۹۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مالی مشابه خود در سال ۹۸ به ترتیب ۳۸ درصد و ۵۳ درصد رشد داشته است.

بیشترین فروش دوره مالی منتهی به این دوره زمانی  مربوط به شرکت‌های دارو، دلر و دفارا به ترتیب به مبلغ ۲۳۹، ۲۳۷ و ۲۰۷ میلیارد تومان است  که نسبت به دوره مالی مشابه در سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۵۶ درصد، ۳۰ درصد و ۶۸ درصد رشد داشته است. این افزایش مبلغ فروش ناشی از افزایش مقداری و نرخ فروش بوده است.  همچنین فروش شرکت‌های دشیمی، کاسپین و درهآور به ترتیب مبلغ ۶۱، ۱۰۴ و ۳۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مالی مشابه سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۷۹ درصد، ۶۶ درصد و ۷۳ درصد افزایش داشته که رشد قابل توجهی است. این افزایش مبلغ فروش ناشی از افزایش مقداری و نرخ فروش بوده است.

همچنین مبلغ سود خالص در دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۹ ، در  شرکت‌های دشیمی، دتماد، درهآور و دابور به ترتیب مبلغ ۹/ ۱۸، ۵۵، ۶۴ و ۷/ ۴۴ میلیارد تومان است  که نسبت به دوره مالی مشابه در سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۲۲۳ درصد، ۱۷۱ درصد،‌ ۸۹ درصد و ۸۵ درصد رشد کرده است. دلیل افزایش سود شرکت‌های فوق‌الذکر عملکرد خوب عملیاتی شرکت (افزایش مقدار و نرخ فروش) است. میانگین نسبت P/ E صنعت دارو ۸۶/ ۳۰ است. همانطور که در نمودار می‌بینید نسبت P/ E زیر‌مجموعه‌های تیپیکو تقریبا کمتر از میانگین صنعت  و کمترین و بیشترین آن مربوط به سهام دفارا (معادل ۱۵) و دزهراوی (معادل ۲۷۰) است. همچنین نسبت P/ S شرکت‌های دارو، کاسپین، دلر و دابور کمتر از میانگین صنعت (معادل ۰۱/ ۷) است.

زیر مجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری البرز (والبر):  براساس گزارش‌های دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد سال ۹۹  شرکت‌های بورسی زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری البرز (به جز شرکت‌های پخش) مجموع مبلغ فروش و سود خالص ۵۱۱ و ۱۳۷ میلیارد تومان  را کسب کرده‌اند که نسبت به دوره مالی مشابه خود در سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۵۶ درصد و ۸۱ درصد رشد داشته‌ است. بیشترین فروش دوره مالی دوره زمانی مورد بررسی  مربوط به شرکت دالبر با مبلغ ۱۷۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مالی مشابه خود در سال گذشته حدود ۱۲درصد رشد داشته‌اند. این افزایش مبلغ فروش ناشی از افزایش نرخ فروش بوده و مقدار فروش کاهش یافته است. همچنین فروش شرکت‌های دیران و دتولید به ترتیب مبلغ ۹۱ و ۷۸ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۳۳۰ و ۱۴۴ درصد رشد داشته‌اند. این افزایش مبلغ فروش ناشی از افزایش مقدار و نرخ فروش بوده است.

سود خالص دیران، دتولید و دبالک به ترتیب مبلغ ۲۹، ۱۷ و ۸/ ۴ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مالی مشابه در سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۱/ ۱۴۱درصد، ۳۳۵ درصد و ۱۱۲ درصد  رشد داشته‌اند. دلیل رشد سود شرکت‌های فوق‌الذکر عملکرد خوب عملیاتی شرکت‌ها (افزایش مقدار و نرخ فروش محصولات) است. نسبت P/ E زیر مجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری البرز بین ۱۹۹-۲۶ نوسان دارد. کمترین و بیشترین P/ E مربوط به شرکت‌های دالبر (معادل ۲۶) و دسانکو (معادل ۱۹۹) است. نسبت P/ S زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری البرز بین ۱/ ۱۶-۸/ ۸ نوسان دارد. نسبتP/ S  شرکت‌های دالبر (معادل ۸/ ۸) و دسبحان (معادل ۱۰) به میانگین P/ S صنعت نزدیک‌تر است.

زیر مجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو (شفا): بر اساس گزارش‌های دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۹۹  شرکت‌های بورسی زیرمجموعه شفا مجموع مبلغ فروش و سود خالص به ترتیب مبلغ ۱۴۵ و ۵۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه خود در سال ۹۸ به ترتیب ۲۱ درصد و ۱۰۱ درصد رشد داشته‌ است. بیشترین مبلغ فروش مربوط به شرکت داسوه با مبلغ ۵۷ میلیارد تومان است  که نسبت به دوره مالی مشابه خود در سال گذشته ۲۱ درصد رشد داشته است. افزایش مبلغ فروش ناشی از افزایش مقدار و نرخ محصولات بوده است.

در بین زیرمجموعه‌های شفادارو بیشترین افزایش سود خالص را داروسازی اسوه داشته (معادل ۳۲۹ درصد) که دلیل آن فروش دارایی ثابت بوده است. نسبت‌های P/ E و P/ S زیرمجموعه‌های شفا به ترتیب بین (۵۵-۲۸) و (۴/ ۲۹-۶/ ۱۰) نوسان دارند. کمترین نسبت‌های P/ E و P/ S متعلق به سهم دکیمی به ترتیب معادل ۲۸ و ۶/ ۱۰ است. شرکت‌های پخش: بر اساس گزارش‌های دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۹۹ مجموع مبلغ درآمد خدمات و سود خالص شرکت‌های پخش به ترتیب مبلغ ۲.۳۷۵ و ۸۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مالی مشابه خود در سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۲۶ درصد و ۳۸ درصد رشد داشته است.

بیشترین مبلغ ارائه خدمات مربوط به شرکت دتوزیع با مبلغ ۹۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مالی مشابه خود در سال گذشته ۶ درصد رشد داشته است. همچنین درآمد ارائه خدمات شرکت‌های هجرت و پخش نسبت به دوره مالی مشابه در سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۴۵ درصد و ۴۲ درصد رشد داشته‌اند. سود خالص شرکت پخش البرز در دوره مالی مورد بررسی  مبلغ ۲۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مالی مشابه در سال ۱۳۹۸ با رشد ۱۹۰ درصدی همراه بوده که دلیل آن عملکرد خوب عملیاتی شرکت‌ بوده است.

نسبت P/ E شرکت‌های پخش بین ۵۱-۳۱ نوسان دارد که کمترین نسبت P/ E مربوط به شرکت‌ هجرت (معادل۳۰) و بیشترین آن مربوط به شرکت‌های پخش و دتوزیع (معادل ۵۱) است. نسبت P/ S  شرکت‌های پخش بین ۶/ ۱-۳/ ۱ نوسان دارد که کمترین آن متعلق به سهم دتوزیع (معادل ۱.۳) است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
21 نفر این پست را پسندیده اند