ستون چپ بالا copy

  کشت محصولات آب بر و واردات محصولات کشاورزی که آب فراوانی برای تولید آن‌ها مصرف می‌شود، مانند برنج و برخی صیفی‌جات متوقف شود.

  کاهش سطح زیر کشت کشاورزی و باغداری در کنار دریاچه‌ها و در امتداد رودخانه‌ها باهدف کم کردن فشار بر آبخوان یا منابع آب زیرزمینی مانند آنچه که برای دریاچه ارومیه رخ داده، ضروری است. در حاشیه دریاچه ارومیه و حفر چاه عمیق بی‌رویه احداث شده و باغستان‌هایی مانند سیب گسترش یافته که نتیجه آن تخلیه آبخوان دریاچه بوده است. از سوی دیگر سدهای متعدد، مانع ورود آب  به دریاچه و نفوذ آب در این آبخوان شده است.

روش مدیریت استانی یا مدیریت گسسته حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها و اجرای مدیریت یک پارچه  و پیوسته دانستن بالا دست و پایین دست رودخانه‌ها متوقف شده و کاهش پمپاژهای بی رویه در مسیر  جریان رودخانه‌ها باید مدنظر قرار گیرد.بودجه لازم برای خرید امتیاز واگذاری‌های حق آبه‌های جدید کشاورزان در مسیر رودخانه‌ها از بالا دست تا پایین دست و بازگرداندن حق آبه رودخانه‌ها باید تامین شود. اعطای مجوز جدید حفر چاه عمیق در کشور متوقف شده و نظارت مکانیزه با نصب کنتور روی چاه‌ها با هدف کنترل و کاهش بهره برداری از منابع آب زیرزمینی با بستن چاه‌های مازاد در هر منطقه انجام شود. تولیدات کشاورزی مکانیزه شده و زمینه سرمایه‌گذاری در کشت بدون خاک یا هیدروپونیک ایجاد شود.

 توسعه صنایع آب بر و تمامی طرح‌های صنعتی در مناطق خشک متوقف شده و برای جابجایی صنایع به مناطق ساحلی زمان بندی لازم انجام شود. طرح‌های پر هزینه و زیان آور انتقال آب به کویر متوقف شود.مفاهیم مدیریتی و حکمرانی مشارکتی آب و مفهوم آب پنهان یا مجازی و ایجاد سدهای بی‌شمار به مردم و مدیران و سیاست گزاران آموزش داده شود.

ستاد جدید مدیریت آب با حضور متخصصان و کارشناسان خبره، بدون ملاحظات استانی و منطقه‌ای ایجاد شود به نحوی که پایداری بلند مدت سرزمین مورد توجه قرار گیرد.

زمینه مشارکت اجتماعی و نهادهای آب‌بر  محلی برای همکاری و نظارت بر حکمرانی منابع آب ایجاد شده و الگوهای مبتنی بر دانش بومی و شرایط اکولوژیک هر منطقه مانند احیای قنات‌ها ترویج شود.