ورزنه به کنوانسیون رامسر پیوست

 شهردار ورزنه درباره مراحل ثبت این شهر به عنوان شهری تالابی در کنوانسیون رامسر به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: کنوانسیون رامسر در دهه ۵۰ شکل گرفت و تالاب هایی که در این کنوانسیون ثبت شده اند به رامسر سایت مشهورند، ۲۵ رامسر سایت در ایران داریم که یکی از آنها تالاب گاوخونی است. حامد اَخگر افزود: از مجمع مشترک کنوانسیون رامسر (COP ۱۳) قرار بر این شد شهرهایی که در مجاورت تالاب ها هستند را به عنوان شهرهای تالابی معرفی کنند به شرطی که آن شهرها چک لیست کنوانسیون را مبنی بر اینکه کارها و اقداماتی که در حوزه آموزش های محیط زیستی و تالابی انجام می دهند، همچنین موارد بیشتری که به مدیریت شهری جهت می دهد و راهبردی را در حوضه تالاب تعریف می کند، پر کنند.  او اظهار‌کرد: بر این اساس بعد از گذراندن مراحل چک لیست ها، شهر ورزنه به عنوان شهری که تالاب گاوخونی در مجاورت آن قرار دارد، در سال ۲۰۲۲ به عنوان شهر تالابی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسید، یکی از راهبردهای جدیدی که در بحث مدیریت شهری تعریف شد ثبت شهرهایی است که در مجاورت تالابی که در رامسر سایت ثبت شده اند، به عنوان شهر تالابی مطرح است