وی تاکید کرد: مخازن و میدان‌های نفتی و گازی ایران ظرفیت بالایی برای انجام مطالعات پژوهشی دارند. مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در تشریح وضعیت میدان‌های بزرگ نفتی ایران نیز گفت: در حال حاضر بیشترین میزان تولید نفت از مخازن آسماری و بنگستان میدان اهواز صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که این میدان از ذخایر 70 میلیارد بشکه‌ای نفت برخوردار است.وی در ادامه از میدان‌های گچساران، رگ‌سفید، بی‌بی‌حکیمه، پارسی و آغاجاری به‌عنوان دیگر میدان‌های بزرگ نفتی یاد کرد و گفت: باید توجه داشت که تولید بالا نیاز به سرمایه‌گذاری مداوم و به کارگیری فناوری‌های روز دارد. البته افزایش نرخ ضریب برداشت، علاوه بر الزام به استفاده از فناوری به جنس سنگ مخزن نیز ارتباط دارد؛ این در حالی است که برخی مخازن نفتی و گازی ایران از پیچیدگی‌های خاصی برخوردارند که فناوری‌های خاصی را نیز می‌طلبد.