بدیهی است در برخی از محله‌‌های ارزان‌‌تر این منطقه با کف بودجه ۹۰ میلیون تومانی و در محله‌‌های مرغوب‌‌تر با کف بودجه ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومانی به ازای هر مترمربع، امکان خرید آپارتمان برای متقاضیان مسکن وجود دارد. نکته مهم در رابطه با بازار مسکن این منطقه فاصله نه چندان محسوس بین بهای پیشنهادی آپارتمان در محله‌‌های متوسط و محله‌‌های مرغوب‌‌تر است. فاصله‌‌ای که سال‌های قبل بیش از میزان فعلی بود اما هم‌‌اکنون به یک دلیل مهم یعنی رکود خرید آپارتمان، کاهش یافته است.

10 copy