علت این موضوع به سردتر شدن هوای پایتخت در روزهای اخیر نسبت به اواخر بهمن ماه و کاهش سرعت باد در این روزها مربوط می‌شود. میانگین روزانه عدد مربوط به سنجش کیفیت هوای شهر تهران در ۴ روز اول اسفندماه ۱۱۵ بوده است. این در حالی است که برای امروز (شنبه، ۵ اسفند ماه)، پیش‌بینی شده است که با افزایش سرعت باد و افزایش دمای هوا، کیفیت هوا نیز تا حدی بهبود یابد. شاخص کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت منتهی به صبح دیروز (جمعه، ۴ اسفند)، روی عدد ۱۱۴، در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌‌‌های حساس قرار داشت.