عضو شورای شهر تهران ادامه داد: درآمدها در فروردین و اردیبهشت ۱۰ هزار و ۴۰ میلیارد تومان، خردادماه  ۷هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، تیرماه ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، مردادماه ۶هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، شهریور ۵هزار و ۴۰۰میلیارد تومان و مهرماه ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و شیب نزولی دارد. همچنین مقرر بود از محل عوارض نوسازی ۷هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشیم که ۳هزار میلیارد تومان محقق شده است. در همین زمینه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز نسبت به کاهش درآمدهای شهرداری تهران ابراز نگرانی کرد و گفت: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند بودجه مصوب شورا نیز محقق نخواهد شد. ناصر امانی پس از استماع گزارش درآمدهای شهرداری تهران طی ۷ ماه امسال از سوی خزانه دار شورای شهر با تأکید بر اینکه نگرانی ما در خصوص کاهش درآمدهای شهرداری از خرداد به بعد است، گفت: بر اساس جداول سیر نزولی را شاهد هستیم، به‌گونه‌ای که از ۱۰هزار میلیارد تومان درآمد به ۴هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در مهر رسیده‌ایم.