30 عبارت از شکسپیر

به انتخاب محمود سریع القلم

۱-  به همه عشق بورزید، به عده محدودی اعتماد کنید و به هیچ کس بدی نکنید؛

۲- اشک‌ها رشد ما را آبیاری می‌کنند؛

۳- به خیلی‌ها گوش کنید ولی با عده کمی صحبت کنید؛

۴- بیشتر از آنچه از خود نشان می‌دهی نزد خود داشته باش و کمتر از آنچه می‌دانی به زبان آور؛

۵- کشتی خالی بیشترین سر و صدا را از خود بروز می‌دهد؛

۶- جهنم خالی است. همه شیاطین همین جا هستند؛

۷- هیچ میراثی بهتر از صداقت نیست؛

۸- می‌سوزم، نگران می‌شوم و پژمرده می‌شوم؛

۹- هیچ چیز ما را شکست نمی‌دهد مگر شرارت‌های ناشی از ترس؛

 ۱۰- تنفر، ذهن را آلوده می‌کند؛

۱۱- بعضی با گناه رشد می‌کنند، بعضی با فضیلت سقوط؛

۱۲- چشم‌های شما پنجره روح شما هستند؛

۱۳- زمان بالاخره نمایان می‌کند آنچه را که حیله‌گری می‌پوشاند؛

۱۴- سیل‌های بزرگ از سرچشمه‌های کوچک شروع می‌شوند؛

۱۵- چقدر یک واژه نادرست، یک دوستی را مسموم می‌کند؛

۱۶- چه دوره بدی است (ملکه الیزابت اول و شاه جیمز اول). عده‌ای نادان بر عده‌ای کور حکمرانی می‌کنند؛

۱۷- ما اغلب از آنچه متنفریم، می‌ترسیم؛

۱۸- قاعدتا نباید به یک کرم اعتماد کرد؛

۱۹- پلنگ‌ها جای خود را تغییر نمی‌دهند؛

۲۰- عاقلانه و آرام حرکت کنید. آنهایی که عجله می‌کنند، سقوط می‌کنند؛

۲۱- بهترین انسان‌ها آنهایی هستند که کم‌حرف می‌زنند؛

۲۲- هروقت اعتماد به نفس داشتم، صحنه را باختم و هرگاه از باختن مطمئن بودم، پیروز شدم؛

۲۳- کلماتی که استفاده شده‌اند قابلیت بازگشت ندارند. دو بار فکر کن پیش از آنکه سخنی بگویی؛

۲۴- هروقت خواستی فردی را اقناع کنی، با منافع او پیش برو تا با مغز او؛

۲۵- وقتی دریا آرام است، کشتیران‌ها بر کار خود مسلط هستند؛

۲۶- رنج را بپذیر، کامل‌تر شو؛

۲۷- گیاهان معطر با زیبایی و ظرافت رشد می‌کنند؛ اما علف هرزه خیلی تند بالا می‌آید؛

۲۸- بهترین عادت عشق، زبان آرامش‌بخش است؛

۲۹- بگذارید عصاره استدلال، آتش احساسات را خاموش کند؛

۳۰- بعضی بزرگ متولد شده‌اند، برخی بزرگی را به‌دست می‌آورند و عده‌ای بر بزرگی سوار می‌شوند.