مکان خیابان «اخوان ثالث» حدفاصل میدان جانباز و بلوار سجاد انتخاب شده است. این خیابان در مجاورت دو مرکز بزرگ تجاری مشهد و هتل هما قرار دارد و از سوی دیگر همجواری با خیابان‌های فردوسی و خیام، تجانس و نزدیکی اسمی خاصی را ایجاد کرده است. مهدی اخوان ثالث متولد ۱۰ اسفند ۱۳۰۷ در مشهد و متخلص به م. امید، از سرآمدان شعر نیمایی به‌شمار می‌رود. از این شاعر، دفترهای شعر «زمستان»، «از این اوستا»، «آخر شاهنامه»، «ارغنون»، «تو را‌ ای کهن‌ بوم و بر دوست دارم» و کتاب‌های نظری همچون «بدعت‌ها و بدایع نیما یوشیج» به چاپ رسیده است.