براساس پیش‌بینی‌‌‌ها، حوضه آبریز فلات مرکزی بیشینه بارش ۲۵.۱میلی‌متر و متوسط محدوده ۰.۲میلی‌متری را دارد. برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز بیشینه بارش ۲۶.۴میلی‌متری با متوسط بارش ۵.۸میلی‌متری پیش‌بینی ‌‌‌شده است. حوضه آبریز دریای خزر این هفته بیشینه بارش ۲۴.۵میلی‌متری و متوسط محدوده ۳.۱میلی‌متری را دارد.

حوضه آبریز قره‌‌‌قوم بیشینه بارش ۰.۳میلی‌متری و متوسط محدوده صفر میلی‌متری را شاهد خواهد بود. طبق پیش‌بینی، حوضه آبریز مرزی شرق این هفته بدون بارش است. همچنین این هفته از ۳۰حوضه آبریز درجه‌‌‌۲ کشور، ۱۴حوضه بدون بارش خواهند بود.

براساس این گزارش، در هفته منتهی به ۲۴ آذر (هفته آینده) یک حوضه اصلی بدون بارش خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود حوضه آبریز خلیج‌‌‌فارس و دریای عمان نیز بیشینه بارش ۹۶.۹میلی‌متری و متوسط بارش ۹.۱میلی‌متری داشته باشد. حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۲۴ آذر بیشینه بارش ۸۲.۴میلی‌متری و متوسط محدوده ۲۱.۲میلی‌متری دارد.

حوضه آبریز دریاچه ارومیه هم در هفته منتهی به ۲۴آذر بیشینه بارش ۶۶.۴میلی‌متری با متوسط بارش ۲۴.۱میلی‌متری خواهد داشت. حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۲۴ آذر بیشینه بارش ۶۳.۵میلی‌متری و متوسط محدوده ۱.۳میلی‌متری را تجربه خواهد کرد. حوضه آبریز قره‌‌‌قوم هم بیشینه بارش ۱۵.۳میلی‌متری با متوسط محدوده یک‌میلی‌متری را خواهد داشت. حوضه آبریز مرزی شرق نیز هفته آینده بدون بارش است. همچنین در هفته آینده، هشت‌حوضه آبریز درجه۲ کشور بدون بارش خواهند بود.