رشد تولیدات جهانی

ارزیابی‌ها از وضعیت تولیدات صنعتی جهان نشان می‌دهد در چهارمین فصل سال ۲۰۱۷ میزان رشد تولیدات صنعتی جهان و همچنین کشورهای صنعتی و در حال توسعه و نوظهور نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶، بالاتر از فصل چهارم سال ۲۰۱۶ بوده است. در فصل چهارم سال ۲۰۱۷ تولیدات صنعتی جهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۷/ ۴ درصد رشد داشته و این رشد فصلی دو سال اخیر بی‌سابقه بوده است. جهش تولیدات صنعتی جهان در فصل چهارم سال ۲۰۱۷، بیش از همه منبعی از رشد این تولیدات در اقتصادهای صنعتی بوده است. در فصل نخست سال ۲۰۱۶، رشد تولیدات صنعتی در اقتصادهای صنعتی معادل ۱/ ۰ درصد بوده، در حالی که در فصل چهارم سال ۲۰۱۷ این رشد به ۵/ ۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رسیده است. همانطور که انتظار می‌رود تولید صنعتی در کشورهای در‌حال‌‌توسعه و نوظهور با سرعت بیشتری نسبت به اقتصادهای صنعتی در حال افزایش است. باتوجه به نشانه‌های اصلاح بخش‌های صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته، احتمال تقویت چشم‌انداز رشد برای کشورهای در حال توسعه وجود دارد.

ترکیب تولیدات صنعتی

سهم اقتصادهای توسعه‌یافته از تولیدات صنعتی جهان معادل ۶۳درصد و سهم کشورهای در حال توسعه و نوظهور ۳۷ درصد است. در بین کشورهای در حال توسعه و نوظهور نیز چین با اختصاص ۱۹ درصد از تولیدات صنعتی جهان به خود، بیشترین سهم را دارد. در عین حال، اقتصادهای نوظهور صنعتی سهم ۱۶ درصدی و سایر کشورهای در حال توسعه سهم دو درصدی از تولیدات صنعتی جهان دارند.

رشد به تفکیک گروه‌ها

آمارها نشان می‌دهد در فصل چهارم سال ۲۰۱۷، به غیر از محصولات تنباکو که تولید آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸/ ۰ درصد افت داشته، تولید در سایر فعالیت‌های صنعتی با رشد همراه بوده است. در بین فعالیت‌های صنعتی، بیشترین رشد تولیدات صنعتی را ماشین‌آلات و تجهیزات (۱/ ۹ درصد) و کامپیوتر، محصولات الکترونیکی نوری (۸/ ۷ درصد) داشته‌اند. بخش چاپ نیز با رشد ۴/ ۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کمترین رشد را داشته است. از سوی دیگر رشد تولیدات جهان به تفکیک گروه‌های صنعتی نشان می‌دهد در اکثر گروه‌های صنعتی، رشد تولید در کشورهای در حال توسعه و نوظهور بیشتر از کشورهای صنعتی بوده است. از جمله این صنایع می‌توان به مبلمان، سایر تجهیزات حمل‌ونقل، کامپیوتر، محصولات الکترونیکی و نوری، محصولات اصلی دارویی و محصولات غذایی اشاره کرد. در فصل چهارم سال ۲۰۱۷، بیشترین رشد تولیدات صنعتی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور مربوط به کامپیوتر، محصولات الکتریکی و نوری (معادل ۱/ ۱۲ درصد) و محصولات اصلی دارویی (۱/ ۱۱ درصد) بوده است. در کشورهای صنعتی نیز بیشترین رشد تولید را ماشین‌آلات و تجهیزات (۸و۷ درصد) داشته است. در کشورهای در حال توسعه و نوظهور هیچ‌کدام از گروه‌های صنعتی، افت تولید را تجربه نکرده‌اند. این در حالی است که در کشورهای صنعتی سه گروه صنعتی چاپ، پوشاک و محصولات تنباکو با افت تولید مواجه بوده‌اند. در این میان بیشترین کاهش تولید را محصولات تنباکو با نرخ ۲/ ۷ درصد تجربه کرده است.