خداحافظی با پل بعثت و ساخت پل جدید یک کیلومتری

حق‌بین این طرح را یکی از طرح‌‌‌های بسیار فنی، باکیفیت و اثرگذار دانست و تاکید کرد: با توجه به اینکه بزرگراه بعثت را در ادامه در تقاطع با بزرگراه نواب و تندگویان داریم، شرایط را تسهیل می‌‌‌کنیم، چراکه در این محدوده حذف تقاطعات را طبق طرح مصوب داریم. مطالعات این پروژه تکمیل شده و امیدواریم در سال آینده وارد فاز اجرایی پروژه شویم.