۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تجهیز منابع در سال ۱۴۰۲