نرخ تورم کل کشور در دی‌ماه ۱۴۰۱ برابر ۳/ ۴۶درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۷/ ۴۳درصد برای دهک دهم تا ۲/ ۵۳درصد برای دهک اول نوسان دارد. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین ۳/ ۳۴درصد برای دهک‌های اول، سوم، چهارم و پنجم تا ۱/ ۳۸درصد برای دهک دهم است. براساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۶/ ۹واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲/ ۹واحد درصد) ۳/ ۰واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۳/  واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۳/ ۰واحد درصد افزایش داشته است.