نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(یک‌شنبه) و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۲۶ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن ماده (۲۰) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کـالا یـا ارز قاچـاق موضوع ماده (۱۸) این قانون اعم از آبی، زمینی و هوایی توقیف و علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده مذکور، معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی حامل اضافه می‌شود. اگر ارزش وسیله نقلیه بیش از ارزش کالا یـا ارز قاچاق باشد، به جای معادل ارزش وسیله نقلیه، معادل ارزش کالا یـا ارز قاچاق به جریمه نقدی حامل اضافه میشود. 

تبصره ۱- در صورتی که محکوم‌علیه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام، جریمه نقدی مورد حکم موضوع این قانون را نپردازد، وسیله نقلیه ضبط و جریمـه نقـدی از محـل فـروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه متهم پس از توقیف خودرو وثیقه نقدی معـادل حداکثر جزای نقدی این قانون را تودیع نماید، از وسیله نقلیه رفع توقیف می‌شود.

تبصره ۳- در صورتی که وسیله نقلیه، متعلق بـه شخصی غیر از مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب یا جاسازی ثابت شود با علم و اطلاع مالک وسیله نقلیه برای ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق در اختیار حامل قرار گرفته است یا مالک پس از علم و اطلاع اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشـد، مالک بـه عنوان معـاون در حمل محسوب و جریمه نقدی موضوع این ماده به جریمه نقـدی مالک نیز اضافه می‌شود. 

تبصره ۴- در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهولالمالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولـی فقیـه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون توسـط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بـه فـروش می‌رسد و وجـوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‌شود. 

تبصره ۵- بارگنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی‌شود.

تبصره ۶- به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر که برای حمل کالا یا ارز قاچاق مورد استفاده قرار گرفته‌اند، پـس از تنظـیم صـورت جلسـه مبتنی بر کشف قاچاق، توقیف کالا و یا ارز قاچاق و أخذ مدارک وسـیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسـیر داده مـی‌شـود و وسـیله نقلیـه پـس از رسیدن به مقصد توقیف می‌شود. دستورالعمل مربوط به این تبصره ظـرف مـدت سـه مـاه از تـاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، توسط ستاد تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۷- تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای ‌قاچاق مانند افزایش ارتفاع یا تعبیه جاساز و یا استفاده و نگهداری وسایل نقلیه مذکور به هر نحو صرفنظر از اینکه در در زمان نگهداری حاوی کالای قاچاق باشد یا نه مستوجب جزای ‌نقدی درجه ۵ خواهد بود. علاوه بر آن علاوه بر آن مرتکب در مرتبه اول به اصلاح وسیله نقلیه و در صورت تکرار به ضبط وسیله نقلیه محکوم خواهد شد. در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب بوده و عدم علم و و اطلاع مالک و یا اقدام بازدارنده وی پس از علم و اطلاع احراز شود وسیله پس از اصلاح توسط مرتکب به مالک مسترد و در موارد تکرار علاوه بر محکومیت مرتکب به اصلاح وسیله نقلیه و استرداد به مالک معادل قیمت آن به جزای نقدی مرتکب اضافه می شود. مجازات های موضوع این تبصره با مجازات های مقرر در این قانون یا سایر قوانین جمع شده و مانع از اجرای آنها نیست.

این مطلب برایم مفید است
77 نفر این پست را پسندیده اند