بازخوانی این پیام که برخی بندهای آن پس از رحلت امام خمینی و خصوصا در این سال ها تجلی کرده، یک ضرورت تاریخی است.

امام خمینی با اشاره به تنگنای مسائل اقتصادی و مشکلات و سختی های اقتصادی کشور، مقاومت مردم در مقابل توطئه منافقین و لیبرال ها و زراندوزی و احتکار سرمایه داران و حیله مقدس‌مابان را یادآوری می کند. امام در این پیام حج، به کشورهایی که در خلیج فارس علیه ایران صف آرایی کرده اند، هشدار می دهد که همیشه اینگونه نیست که هواپیماهای مسافربری ما توسط ناوهای جنگی شما سرنگون شود، و به جهان غرب یادآور می شود که روزی خواهد رسید که فرزندان انقلاب، در مقابل ناوهای جنگی شما در آب های خلیج فارس می ایستند.

امام در بخشی از پیام خود در سالگرد حج می نویسد: « همه می دانیم که کشور ما در حال جنگ و انقلاب، سختی ها و مشکلاتی را تحمل کرده و کسی مدعی آن نیست که طبقات محروم و ضعیف و کم درآمد و خصوصا اقشار کارمند و اداری، در تنگنای مسائل اقتصادی نیستند، ولی آن چیزی که همه مردم ما فراتر از آن را فکر می کنند مسئله حفظ اسلام و اصول انقلاب است. مردم ایران ثابت کرده اند که تحمل گرسنگی و تشنگی را دارند، ولی تحمل شکست انقلاب و ضربه به اصول آن را هرگز نخواهند داشت.
 ملت شریف ایران همیشه در مقابل شدیدترین حملات تمامی جهان کفر علیه اصول انقلاب خویش مقاومت کرده است که در اینجا مجال ذکر همه آنها نیست.
آیا ملت دلاور ایران در مقابل جنایات متعدد امریکا در خلیج فارس اعم از حمایت نظامی و اطلاعاتی به عراق و حمله به سکوهای نفتی و کشتی ها و قایق ها و سرنگونی هواپیمای مسافربری مقاومت نکرده است؟
آیا ملت ایران در جنگ دیپلماسی شرق و غرب علیه خود و ایجاد بازیهای سیاسی مجامع بین المللی مقاومت نکرده است؟
آیا ملت شجاع ایران در مقابل جنگ اقتصادی، تبلیغاتی، روانی و حملات ددمنشانه عراق به شهرها و موشک باران مناطق مسکونی و بمباران های مکرر شیمیایی عراق در ایران و حلبچه ، مقاومت نکرده است؟
آیا ملت عزیز ایران در مقابل توطئه منافقین و لیبرال ها و زراندوزی و احتکار سرمایه داران و حیله مقدس‌مابان مقاومت نکرده است؟ آیا همه این حوادث و جریانات برای ضربه زدن به اصول انقلاب نبوده است؟»

امام خمینی در جای دیگری از این پیام آورده است: « امروز یکی از افتخارات بزرگ ملت ما این است که در برابر بزرگترین نمایش قدرت و آرایش ناوهای جنگی امریکا و اروپا در خلیج فارس صفآرایی نمود و اینجانب به نظام های امریکایی و اروپایی اخطار می کنم که تا دیر نشده و در باتلاق مرگ فرونرفته اید، از خلیج فارس بیرون روید و همیشه اینگونه نیست که هواپیماهای مسافربری ما توسط ناوهای جنگی شما سرنگون شود که ممکن است فرزندان انقلاب ناوهای جنگی شما را به قعر آب های خلیج فارس بفرستند.»

این مطلب برایم مفید است
19 نفر این پست را پسندیده اند