قیمت سایر واحدهای آپارتمانی در این منطقه به شرح زیر است:

قیمت واحدهای مسکونی در غرب تهران