مهندس علی نظری اظهار کرد: این آبگیری‌ها با هدف کاهش دبی خروجی از سرریز سد وشمگیر که به سمت شهر آق قلا جریان دارد، انجام شده است.

وی افزود: هم اکنون سد وشمگیر حجمی معادل ۴۰ میلیون متر مکعب ذخیره آب دارد و سر ریز آن معادل ۷۱ متر مکعب بر ثانیه است.