سیرک MMCC از سال ۲۰۰۲ توسط دیوید ماسون و بریت مولهازن که از دانمارک به افغانستان آمده بودند دقیقا پس از سقوط طالبان آغاز به کار کرد. آنها فعالیت خود را در حالی آغاز کردند که تقریبا هیچ مدرسه و زیرساخت آموزشی در افغانستان وجود نداشت.