بلومبرگ نوشت: ترامپ ادعا کرده است که اقتصاد دوران دولت وی "نیرومندترین اقتصاد تاریخ آمریکا" است. بلومبرگ برای راستی آزمایی این ادعا با بررسی ۱۴ شاخص کلان اقتصادی به نتیجه‌ای کاملاً معکوس رسیده است به گونه‌ای که پس از دولت جورج بوش، دولت ترامپ ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی را داشته است.

بر این اساس ۱۴ شاخص اقتصادی شامل: شاخص " اس اند پی ۵۰۰" بورس وال استریت، شکاف بین بازار سهام آمریکا و بورس‌های جهانی،  دستمزد بخش غیر کشاورزی،  درآمد قابل تصرف سرانه،  نسبت بدهی به درآمد و  تولید ناخالص داخلی است. همچنین  نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی،  ارزش منصفانه مسکن،  عملکرد اوراق قرضه .  ارزش دلار بخشی دیگر از شاخص های مذکور هستند.  مشاغل بخش تولید،  فروش خودرو،  دستمزد ساعتت و  بهره‌وری در کل در ۷ دولت کلینتون، اوباما، ریگان، بوش پدر، کارتر، بوش پسر و ترامپ بررسی شده‌اند.

بهترین عملکرد در هر شاخص عبارت است از: کلینتون در شاخص " اس اند پی ۵۰۰" بورس وال استریت، بوش پدر در شکاف بین بازار سهام آمریکا و بورس‌های جهانی، کارتر در دستمزد بخش غیرکشاورزی، ریگان در درآمد قابل تصرف سرانه، اوباما در نسبت بدهی به درآمد، کلینتون در تولید ناخالص داخلی، کلینتون در نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی، کارتر در ارزش منصفانه مسکن، ریگان در عملکرد اوراق قرضه، اوباما در ارزش دلار، ترامپ در مشاغل بخش تولید، اوباما در فروش خودرو، اوباما در دستمزد ساعتی و بوش پدر در بهره‌وری.

همچنین بدترین عملکرد در هر شاخص عبارت است از: بوش پسر در شاخص " اس اند پی ۵۰۰" بورس وال استریت، ریگان در شکاف بین بازار سهام آمریکا و بورس‌های جهانی، بوش پسر در دستمزد بخش غیرکشاورزی، بوش پدر در درآمد قابل تصرف سرانه، کلینتون در نسبت بدهی به درآمد، اوباما در تولید ناخالص داخلی، بوش پسر در نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی، بوش پسر در ارزش منصفانه مسکن، ترامپ در عملکرد اوراق قرضه، کارتر در ارزش دلار، بوش پسر در مشاغل بخش تولید، کارتر در فروش خودرو، کارتر در دستمزد ساعتی و کارتر در بهره‌وری.

در مجموع دولت‌های کلینتون، اوباما و ریگان بهترین عملکرد و دولت‌های بوش پسر، ترامپ، کارتر و بوش پدر بدترین عملکرد اقتصادی را داشته‌اند.