اسدالله عسگراولادی در کتاب فرجام بازار که شرح خاطرات وی درباره خودش و همچنین وقایع تاریخی معاصر است، در پاسخ به این سئوال که در دهه های ۶۰ و ۷۰ بحث های زیادی در کشور مطرح شد که یکی از مهمترین آنها مبارزه با پولشویی و رانت جویی بود، که اتفاقا طیف شما هم در هر دو مورد متهم بود، ایده شما در مورد پولشویی یا قوانین ضد کارتل چیست؟ گفته است: هیچ گاه به این چیزی که شما می‌گویید متهم نبودیم. سئوال شما هم انحرافی است، به قوانین ضد کارتل اعتقادی نداریم اما به قوانین پولشویی اعتقاد داریم.

 وی ادامه داده است: قوانین ضد کارتل اجرایی نیست اما درباره پولشویی باید دقت کرد. باید جلوی رانت هایی که به مملکت صدمه می زنند را گرفت اما اگر کسی پول حلال به دست آورد نباید جلویش را بگیریم.

 

 وی ادر این کتاب که در سال ۱۳۹۲ منتشر شده، افزوده است: اگر یادتان باشد در جنگ این مردم بودند که به حکومت کمک کردند تا جنگ را اداره کند. اگر ثروت مردم نبود ما هیچ گاه در جنگ دوام نمی آوردیم.  وی با تاکید بر اینکه تولید ثروت ضرورت است، ادامه داده است: تولید ثروت البته دو شرط دارد یکی رعایت حلال و حرام و دیگری مبارزه با پولشویی.

 او اضافه کرد: در حال حاضر در آمریکا هر سال مسابقه می‌گذارند چند نفر بالای یک میلیارد درآمد دارند، در حالی که کسی در ایران جرات ندارد بگوید که چند نفر بالای یک میلیارد پول دارند. متاسفانه در حال حاضر ثروتمند بودن یک ضد ارزش است.

 وی گفت: ما باید در مسیری حرکت کنیم که داشتن پول حلال یک ارزش شود و همه به این سمت حرکت کنند.