هواپیما به گنجایش ۱۶ نفر دارای دو حمام و دو آشپزخانه است. روی دم هواپیما شماره ۱۰ نقش بسته است که شماره پیراهن ورزشی مسی است.

5102484