شنیده ها از لایحه بودجه سال ۹۸ حاکی است، درامدهای درنظر گرفته شده برای دولت از محل مالیاتها نسبت به سال جاری تغییر محسوسی نخواهد داشت. این درحالی است که با افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ تسعیر ارز در بودجه، درآمدهای نفتی دولت از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای، با جود کاهش قابل توجه صادرات نفت، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش  خواهد یافت.

بر این اساس، کل درآمد تخمین زده شده از محل فروش و صادرات نفت خام حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که سهم دولت بعد از کسر سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت و صندوق توسعه ملی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان میباشد. به این ترتیب نسبت به سال قبل درامد دولت از این محل نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

این درحالی است که در بودجه سال آینده درامدهای مالیاتی کشور تقریبا بدون تغییر درنظر گرفته شده است. با این حال افزایش نزدیک به ۵۰ هزار میلیاردی درآمد از محل فروش و صادرات نفت خام (واگذاری دارایی سرمایه ای) کسری ناشی از افزایش هزینه های جاری را جبران خواهد کرد.