سرهنگ علی فکری در گفت وگو با ایسنا، ‌موضوع کمبود کاغذ در حوزه صدور و چاپ گواهینامه را رد کرد و افزود: به هیچ عنوان کمبود کاغذ در فرآیند صدور گواهینامه وجود ندارد. 

 

وی اظهار کرد: علت تاخیر در صدور گواهینامه ها گاهی به علت آدرس ناخوانا یا دادن آدرس اشتباه توسط ارباب رجوع بوده که منجر می شود گواهینامه برگشت بخورد. 

 

وی از افزایش تعداد متقاضیان گواهینامه خبر داد و تصریح کرد: ثبت نام آموزش رانندگی در مراکز مربوطه در بعضی از فصول زیاد می شود چرا که برخی شغل ها فصلی است و افراد در این فصول فرصت حضور برای آموزش رانندگی و  دریافت گواهی پیدا می کنند. 

 

فکری ادامه داد: با این اوصاف و افزایش حجم کار، روند صدور به صورت روزانه و برابر روال قبل و کاملا عادی وب بدون هیچ مشکلی انجام می شود و فقط صبوری افراد را می طلبد.