شهروندان از اطراق در کنار رودخانه ها خودداری کنند و جهت عبور از جاده های کوهستانی و برف گیر تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.