اظهارات عباس عراقچی در همایش... در خصوص عملکرد اجرایی اروپا در خصوص برجام، با تحریف عجیب شبکه سه مواجه شد تا برای مخاطب این تداعی را داشته باشد که معاون وزیر خارجه اعتراف کرده برجام هیچ منفعتی برای ایران نداشته است.

اظهارات عراقچی را ببینید تا کینه خبر سیما از برجام را بهتر درک کنید.