یک گدا در پاکستان که به همراه خانواده‌اش دست به تکدی گری می‌زند برای به دست آوردن دل مردم اقدام به فریبکاری می‌کند.

این گدا خود را فاقد توانایی راه رفتن نشان می‌دهد، اما پس از اینکه محل کسب درآمدش را ترک می‌کند سریع لباس کهنه‌اش را درمی‌آورد و بلند می‌شود و راه می‌رود.