اسلحه سال هاست که در جنگ ها استفاده  و میزان تخریب و مرگبار بودن آن روز به روز زیاد تر می‌شود.

اما هر کدام بسته به وزن و نوع آن میزان تخریب متفاوتی دارد که در فیلم زیر با تعدادی از میزان تخریب گلوله چند  اسلحه آشنا خواهید شد.