یعقوب توکلی محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر در این باره به خبرآنلاین گفت: همه می دانند که رضاخان و پسرش محمدرضا سه مرتبه توسط انگلیسی ها منصوب شدند؛ یکبار در کودتای ۱۲۹۹ که او را به سلطنت رساندند، بار دیگر در جریان شهریور ۲۰ محمدرضا را انتخاب و بر ملت ایران تحمیل کردند.

وی ادامه داد: و در نهایت زمانی که ملت ایران محمدرضا را در جریان نهضت ملی از کشور بیرون رانده بود و او شرمگینانه و از سر ترس از کشور فرار کرده بود دوباره این انگلیس و آمریکا بودند که او را به قدرت بازگرداندند.

توکلی افزود: بهتر است رضا پهلوی به قول خودش همچنان از مادرش پول توجیبی بگیرد تا اینکه بخواهد برای ملت بزرگ ایران تصمیم گیری کند.

وی تاکید کرد: پسر محمدرضا باید بداند که ملت ایران سال هاست که به ابرقدرت ها نه گفته و برخلاف تصمیم و اراده قدرت های جهانی راه و حکومت خود را انتخاب و بارها و بارها در انتخابات مختلف شرکت کرده و تحولات بزرگ تاریخی را در ایران رقم زده است، بر اساس این تجربه تاریخی باید به ایشان گفت که مزاحم مردم ایران نشده و حرف بی اساس نزند بلکه به جای آن کمی تاریخ بخواند تا بفهمند چه اتفاقاتی در این دوره افتاده است.

این محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر درباره اینکه اظهارات رضا پهلوی آیا اعترافی بر دست نشانده بودن حکومت پهلوی دوره اول و دوم نیست، ادامه داد: هم پدر و هم پدربزرگ وی مکرر اذعان داشتند که انگلیسی ها آنها را سرکار آوردند، تنها حکومتی که در تاریخ ایران برای اولین بار توسط خارجی ها تعیین و به مردم ایران تحمیل شد همین دوره ننگین حکومت پهلوی یعنی دوره رضاخان و پسرش بوده است.