دود بلندشده از این حریق تا شعاع چند کیلومتری از محل حادثه قابل رویت است، گفت: این حادثه تا کنون خسارات جانی نداشته است و عملیات اطفای حریق ادامه دارد.

 

  • آتش سوزی گسترده در دروازه غار

  • آتش سوزی گسترده در دروازه غار

  • آتش سوزی گسترده در دروازه غار