قاچاقچیان برای فرار از دست پلیس از خودروی خود میخ بر سطح اتوبان ریختند که منجر به پنچر شدن تعداد زیادی خودرو در اتوبان قزوین - زنجان شده است.