تقی رستم وندی در حاشیه نشست شورای اجتماعی کشور گفت: از سالهای گذشته به صورت جسته و گریخته مواردی از وجود فساد زائران عراقی در شهرهای مذهبی کشورمان گزارش می شد اما اینکه یک شبکه سازماندهی شده در این زمینه فعال باشد، صحت ندارد.