در بخشنامه علی اکبر شامانی آمده است، پیرو بخشنامه ممنوعیت صادرات برخی اقلام کالایی بدین وسیله کدهای طبقه‌بندی ذیل به مفاد بخشنامه موصوف اضافه می‌شود.

۱- در بند یک بخشنامه پیرویی در خصوص ممنوعیت صادرات انواع کاغذ کد طبقه‌بندی ۴۸۰۸ نیز اضافه می‌گردد.

۲- در بند ۵ بخشنامه پیرویی درخصوص ممنوعیت صادرات چای فله و بسته‌بندی کد طبقه‌بندی اقلام موسوف به کدهای ۰۹۰۲۱۰۰۰ تا ۰۹۰۲۴۰۹۰ اصلاح می‌گردد.

بدیهی است بخش اخیر بخشنامه صدرالاشاره صادرات کالای تحت عناوین اشاره شده در آن بخشنامه حتی در صورتی که تحت کدهای طبقه‌بندی دیگری نیز اظهار گردد مشمول مفاد آن بخشنامه خواهد بود.