باز نشدن چرخ بالگرد سوپر استالیون در حین فرود بر روی ناو را در فیلم ذیل مشاهده می کنید.