تظاهرات در اولین روز اجرای ممنوعیت حجاب در دانمارک

تظاهرات در اولین روز اجرای ممنوعیت حجاب در دانمارک

تظاهرات در اولین روز اجرای ممنوعیت حجاب در دانمارک

تظاهرات در اولین روز اجرای ممنوعیت حجاب در دانمارک

تظاهرات در اولین روز اجرای ممنوعیت حجاب در دانمارک

تظاهرات در اولین روز اجرای ممنوعیت حجاب در دانمارک

تظاهرات در اولین روز اجرای ممنوعیت حجاب در دانمارک

تظاهرات در اولین روز اجرای ممنوعیت حجاب در دانمارک

تظاهرات در اولین روز اجرای ممنوعیت حجاب در دانمارک

تظاهرات در اولین روز اجرای ممنوعیت حجاب در دانمارک

تظاهرات در اولین روز اجرای ممنوعیت حجاب در دانمارک

تظاهرات در اولین روز اجرای ممنوعیت حجاب در دانمارک

تظاهرات در اولین روز اجرای ممنوعیت حجاب در دانمارک

تظاهرات در اولین روز اجرای ممنوعیت حجاب در دانمارک

تظاهرات در اولین روز اجرای ممنوعیت حجاب در دانمارک

تظاهرات در اولین روز اجرای ممنوعیت حجاب در دانمارک

تظاهرات در اولین روز اجرای ممنوعیت حجاب در دانمارک

عکس‌ها: reuters