از هنگامی که خدمت نظام وظیفه اجباری در آلمان لغو شد، نیروهای مسلح این کشور با مشکل پرسنلی و نیروی انسانی کافی برای استخدام روبرو هستند. به همین‌ دلیل از مدت‌ها پیش استخدام شهروندان دیگر کشورهای عضو اتحادریه اروپا مورد توجه و بررسی وزارت دفاع آلمان قرار گرفته است.

سخنگوی وزرات دفاع آلمان در برلین به خبرگزاری آلمان گفت: نیروهای مسلح آلمان گسترش پیدا خواهند کرد. از این رو ما به نیروهای توانمند و واجد شرایط نیاز داریم. بنابراین همه گزینه‌های ممکن را بررسی می‌کنیم.

سخنگوی وزارت دفاع آلمان تأکید کرد: گزینه به خدمت گرفتن شهروندان دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در «کتاب سفید» ارتش آلمان درباره سیاست امنیتی سال ۲۰۱۶ وجود داشت و اکنون نیز در استراتژی نیروی انسانی ارتش آلمان که به تازگی روی آن کار شده، گنجانده شده است.

موضوع به خدمت‌ گرفتن سربازان خارجی در ارتش آلمان، البته فارغ از دغدغه سیاسی نیست. در قانون نظام وظیفه اجباری سابق که تا چند سال پیش در آلمان معتبر بود، یک رابطه وفادارانه میان حکومت و سرباز برقرار وجود داشت که بر حس شهروندی این کشور استوار بود. معلوم نیست با به‌خدمت گرفتن سرباز و نظامی حقوق‌بگیر از دیگر کشورها، این رابطه چگونه برقرار خواهد شد.

کارل‌-هاینس برونر، کارشناس امور دفاعی حزب سوسیال دموکرات آلمان به روزنامه آوسبورگر آلگماینه گفته است، برای او پذیرش شهروندان دیگر کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان سرباز در ارتش آلمان قابل‌تصور و امکان‌پذیر است. با این‌حال او تأکید کرد: اگر ما شهروندان دیگر کشور را را بپذیریم، حتی در برابر وعده دادن پاسپورت آلمانی به آنها، ارتش آلمان در معرض خطر تبدیل شدن به ارتش مزودر قرار خواهد گرفت.

فلوریان هان، سخنگوی امور دفاعی حزب بایرنی سوسیال‌مسیحی در پارلمان آلمان نیز به روزنامه آوسبورگر آلگماینه می‌گوید، در چارچوب تسامح اروپایی مدل‌های جدید می‌تواند در اینجا توسعه یابد اما موضوع وفاداری به‌طور خاص در مورد هر پرسنل نظامی و هر سربازی باید تضمین شود.

ایده به‌کارگیری سربازان خارجی با انتقاد شدید اعضای حزب «آلترناتیو برای آلمان»(AfD) مواجه شده است. آلیسه وایدل، رئیس فراکسیون این حزب در پارلمان آلمان می‌گوید: سیاستی که از طرف دولت ارائه می‌شود، فاقد هرگونه عقل سلیم است.

وایدل می‌افزاید، مشکل پرسنلی پیش‌آمده برای ارتش آلمان کنار گذاشته شدن قانون نظام وظیفه اجباری است. به نظر او، باید به این وضعیت خاتمه داده شود.

بر اساس گزارش دویچه وله، هم‌اکنون در حدود ۱۸۰ هزار تن در ارتش آلمان مشغول به خدمت هستند و در سال‌های آینده این تعداد باید به ۲۰۰ هزار نفر افزایش یابد.