قیمت برخی از خودروهای ۵۰ میلیونی در بازار به شرح زیر است: