رژه پیاده نظام های ارتش چین شاید منظم ترین سربازان در جهان باشند و نظامیان به گونه ای عمل می کنند که انگار تعدادی ربات مشغول رژه رفتن هستند.