احمد مسجد جامعی در آئین افتتاح خانه موزه سیمین و جلال به عنوان یکی  از سخنرانان مراسم، ضمن درخواست از شهرداری تهران برای خرید خانه نیمایوشیج گفت: در سال ۱۳۴۶ کانون نویسندگان در خانه سیمین و جلال شکل گرفت و در عین حال که پایگاه این کانون بود، سیمین دانشور بر حضور افرادی چون امام موسی صدر در این خانه تاکید می کرد.  

وی ادامه داد: در واقع خانه سیمین و جلال به مرور مرجعیت پیدا کرد و تمام کسانی که وجه اشتراکشان مخالفت با نظام شاهنشاهی بود، در این خانه جمع می شدند.  

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه آجر به آجر این خانه با عشق ساخته شده است، گفت: جلال در جریان ساخت این خانه عملا "بنا" می شود و می گوید که در این شرایط زندگی با مردم را تجربه می کنم.

مهم ترین داشته های تهران همین سیمین ها و جلال ها هستند

محمد جواد حق شناس  il در آئین افتتاح خانه موزه سیمین و جلال با بیان اینکه این خانه یکی از سرمایه های شهر بود که به آغوش شهر بازگشت، گفت: مهم ترین داشته های این شهر همین سیمین ها و جلال ها هستند که برای همیشه برای شهر و کشورشان افتخار آفرینی می کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه خانه سیمین و جلال باید پنجره ای رو به شهر و دیدن بهتر محیط اطراف باشد، عنوان کرد: تبدیل خانه این دو نویسنده به خانه موزه به این معنا است که سرمایه های این شهر به ارزش افزوده تبدیل شده اند و خاطره جمعی که با این خانه موزه شکل می گیرد، برداشته های این شهر می افزاید.